IARRATAS AR AIGHNEACHTAÍ ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 - DRÉACHTSCÉIM A ULLMHÚ LE Iascach Intíre Éireann.

Public Consultation
Wednesday, 25/05/2022 - 8:00am

This public consultation opens on Wednesday, 25/05/2022 at 8:00am and closes on Wednesday, 06/07/2022 at 4:00pm

Tá sé beartaithe ag Iascach Intíre Éireann scéim a

dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla

2003. Is é príomhchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh

fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh

siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg

ag Iascach Intíre Éireann anois ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig: gaeilge@fisheriesireland.ie.

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh sa phost chuig:

Comhairliúchán Poiblí scéim na Gaeilge

Iascach Intíre Éireann

3044 CÉIDE AN LOCHA

CITYWEST BUSINESS CAMPUS

BAILE ÁTHA CLIATH 24

D24 CK66

 

Faisnéis maidir leis an sainordú agus an ról / seirbhísí a

chuireann Iascaigh Intíre Éireann ar fáil don phobal  ar fáil

ar www.fisheriesireland.ie.

Is é an dáta is déanaí chun d’aighneachtaí a fháil ar

Dé Céadaoin, an 6 Iúil 2022.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil:

  1. Cuirfear gach duine a bheidh ag glacadh páirt i gcomhairliúchán IIÉ ar an eolas faoin doiciméad deiridh a thiocfaidh as an bpróiseas comhairliúcháin.
  2. Foilseofar ainmneacha na bhfreagróirí agus a n-aighneachtaí ar líonra gréasáin IIÉ ag deireadh gach próisis comhairliúcháin (i.e. nuair a fhoilseofar an doiciméad a thiocfaidh as an gcomhairliúchán). Déanfar faisnéis bhreise ar bith a bhaineann le duine nádúrtha aitheanta nó inaitheanta (‘Sonraí pearsanta’ mar a shainítear in Airteagal 4 den RGCS) a fholú sula bhfoilseofar í ar shuíomh gréasáin IIÉ.
  3.  Tá IIÉ faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus mar sin ní mór dó aon iarratas a chuirfear faoina bhráid faoin Acht sin a bhreithniú. Soláthróidh IIÉ comhairle mar seo a leanas: ‘Má mheasann tú go mbeadh aon chuid de d’aighneacht faoi réir aon cheann de na heisiaimh reachtúla faoin Acht sin, cuir é sin in iúl i d’aighneacht, agus sonraigh cé acu díolúine a gceapann tú gur cheart an t-ábhar a fhágáil amach aisti’.
  4. Bailítear, próiseáiltear agus coinnítear na sonraí pearsanta go léir a fhéadfaidh Iascach Intíre Éireann (IIÉ) a úsáid de réir fhorálacha Rialachán AE 2016/679 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“RGCS”) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018

REQUEST FOR SUBMISSIONS

OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

- PREPARATION OF A DRAFT SCHEME

BY Inland Fisheries Ireland

Inland Fisheries Ireland proposes to draft a scheme in

accordance with Section 11 of the Official Languages Act

2003. The primary objective of the Act is to ensure better

availability and a higher standard of public services through

Irish.

Inland Fisheries Ireland now wishes to invite representations in

relation to the preparation of the draft scheme from any

interested parties. Submissions should be addressed to: gaeilge@fisheriesireland.ie.

Alternatively, they may be posted to:

Irish Language Scheme Public Consultation, Inland Fisheries Ireland, 3044 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 CK66.

Information in relation to the mandate and role / services

provided to the public by Inland Fisheries Ireland is available

on www.fisheriesireland.ie.

The latest date for receipt of representations is Wednesday, 6th of July 2022.

Kindly note that:

  1. Everyone who takes part in an IFI consultation will be notified of the final document emerging from the consultation process.
  2. The names of respondents and their submissions will be published on IFI’s website at the end of each consultation process (i.e. at the time the document arising from the consultation is published). Any further information relating to an identified or identifiable natural person (‘Personal data ‘as defined under Article 4 of GDPR) will be redacted prior to publication on the IFI website.
  3.  IFI is subject to the provisions of the Freedom of Information Act 2014 and therefore has to consider any request made to it under that Act. IFI will provide advice as follows: ‘If you consider that any part of your submission would be subject to any of the statutory exclusions under that Act please so indicate in your submission, specifying under which exemption you believe the content should be excluded’.

All personal data that Inland Fisheries Ireland (IFI) may use is collected, processed and held in accordance with the provisions of EU Regulation 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the Data Protection Act 2018

Latest Consultations

Long Term Management Plan for the Great Western Lakes
Public Consultation
Dapping on Lough Lene
Public Consultation